Čo všetko sa udialo a deje

 v našom cirkevnom zbore

11. júla 2021 

sa uskutočnili v našom kostole

Slávnostné služby Božie pri príležitosti

KONFIRMÁCIE


SČÍTANIE OBYVATEĽOV V ROKU  2  0  2  1


SMUTNÁ  UDALOSŤ

zomrela naša dlhoročná členka cirkevného zboru

Ing. Mária Šperňáková , rod. Marcinová 
1943 * - 2020 †
vyprevadili sme ju na poslednú cestu v Humennom.

    SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB 2020

23. februára 2020 sa konali popoludní o 15,00 hod. služby Božie ktoré tohoto roku patri ženám ZIMBABWE. V zaplnenom reformovanom kostole sa veriaci z Michalovského seniorátu, za účasti sestry seniorky, Eriky Dékányovej, farárov Márie Meňkyovej,  Eriky Šrojtovej, Juraja Gajdošóciho, Mareka Kačkoša a domáceho administrátora Pavla Kačkoša, a riaditeľky RE-MI-DIE Mariky Géciovej. Ospravedlnenie misijného referenta seniorátu prijali všetci s radosťou, nakoľko v rodine brata farára Petra Korpu sa odohrávala radostná udalosť a to čakanie na potomka. Brat farár -  administrátor humenského cirkevného zboru Pavol Kačkoš, privítal prítomných, ako aj brata Mareka Janovčíka, ktorý hudbou doprevádzal toto podujatie. Programom sprevádzala sestra presbyterka Kveta Gavulová. Sestry z humenského cirkevného zboru dopĺňali program podľa scenára, ktorý pripravil Slovenský výbor Svetového dňa modlitieb z Bratislavy. Kázeň na uvedenú tému z Evanjelia Jána 5: 2 - 9a, mala sestra farárka Mária Meňkyová. Annamária Geročová predniesla ku koncu programu svoju báseň ktorou umocnila toto podujatie. Sestra Marika Géciová predstavila novo vydanú knihu RE-MI-DI -ou, ktorú spracoval a pripravil doktorand Vavrinec Žeňuch s názvom " Švetoho Davida kráľa a proroka sto i pedzešác Žoltari" - prepis Žaltára z roku 1752 a Dejiny reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 16. až 18. storočí. Po skončení programu veriaci sa mohli občerstviť dobrotami, ktoré pripravili veriaci z humenského cirkevného zboru.

Ekumenické služby Božie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika

K 100. -mu výročiu úmrtia M. R. Štefánika sa uskutočnili v Reformovanom kostole ekumenické služby Božie. Brat farár P. Kačkoš prítomných privítal prítomných textom zo žalmu. Potom prítomných brata vikára M. Zlackého, pána primátora M. Merička ako aj veriacich všetkých náboženských spoločenstiev v Humennom a okolí, privítal brat kurátor M. Babinčák.

Služby Božie pokračovali zaspievaním úvodnej piesne č. 592 z Reformovaného spevníka: "Ó svätý Bože, čuj naše hlasy...".

Po zaspievaní piesne sestra Alžbetka Gajarská predniesla báseň "Pocta Štefánikovi" od Šovca. Po nej následovala pieseň ECAV - "Chvála Tebe Bože náš...".

Sestra farárka M. Juhásova oboznámila prítomných v krátkosti so životom M. R. Štefánika a pokračovala spievaním žalmu. Kázňou o Jozefovi a jeho bratoch v porovnaní so životom M. R. Štefánika, pokračoval v kázni brat farár P. Kačkoš. O ťažkých životných skúškach v oboch životoch a ich snoch...jeden ako vykladateľ a druhý, ako uskutočňovateľ porovnával v ich životných osudoch.

Pán riaditeľ hvezdárne Igor Kudzej, predstavil M. R. Štefánika ako hvezdára, a meteorológa, ktorý prispel za svoj krátky život k výsledkom, najmä pri sledovaní zatmení slnka, ako aj meteorológie počas 1. svetovej vojny.

K slávnostnému aktu sa pripojil aj brat vikár gréckokatolíckej cirkvi Martin Zlacký, krátkym príhovorom a tiež aj brat farár, z rímskokatolíckej cirkvi.

Záverečná pieseň "Kto za pravdu horí..." a Áronovským požehnaním, koré spievala sestra farárka Juhásová, sa ukončili tieto slávnostné Bohoslužby, ktoré mali tiež pripomenúť, že v roku 1934, kedy na námestí v Humennom sa inštalovala impozantná socha M. R. Štefánika uskutočnili sa služby Božie, tiež v našom kostole na ktorých mal účasť s kázňou biskup Evanjelickej cirkvy augsburského vyznania P.V. Čobrda.


Rekonštrukcia okien vo veži kostola

Mesto Humenné poskytlo nášmu cirkevnému zboru dotáciu na rekonštrukciu 5 okien vo veži.

Pôvodné drevené okná, už boli prvrtané červotočou a sklá, ktoré mali hrúbku 3 mm tam držali iba na čestné slovo.

Pri elektrifikácii zvona v auguste 2018 sa rozbila jedna tabuľka na východnej strane a niektoré na spodnom okne boli už aj popraskané.

Firma p. Boška - MAHAGÓN, ktorému ďakujeme za vykonané práce v mesiaci jún a júl 2019, keď ich osadila za dohodnutú venu, bez navyšovania za ťažkú montáž.

Návšteva "Múzea Biblii" v Gönci a tlačiarne vo Vizsolyi

Dňa 5. októbra 2018 sme uskutočnili spoločnú akciu s Evanjelickým cirkevným zborom v Kladzanoch a filiálkou v Humennom ako aj so ZO CSEMADOK v Humennom. 55 účastníci sa najprv zastavili pri pamätníku padlým vojakom z II. svetovej vojny v priesmyku Dargov, kde sme zapálili kahanček a uctili si ich pamiatku.
Druhá zástavka bola v Maďarskom meste Gönc v "Múzeu Biblii". Tu sme mohli vidieť nielen originál vyloženej prvej Biblie preloženej do Maďarského jazyka, ktorú spolu s kolegami farármi z hebrejčiny, gréčtiny a latinčiny. ale aj Biblie v hebrejčine, gréčtine ale aj iných jazykov. Podarovali sme Múzeu niekoľko Biblii, ktoré sa nachádzali k zbierke rodiny Csontosovej. Po prehliadke sme sa zhromaždili v priľahlom kostole, kde brat farár Gallo, mal krátku modlitbu. Pani farárka Juhásová predniesla Áronovské požehnania a manželia Csontosovi sa na požiadanie brata farára sa pomodlili Otče náš, v maďarskom jazyku. Vonku pri socha Károlya Gáspara sme zapálil kanček a uctili si jeho pamiatku.
Odtiaľ sme prešli do "Hustiského domu", kde sme mohli obdivovať stavbu, ktorá zároveň bola postavená aj ako obranná. Súčasti oblečenia, vybavenia gazdovského domu spolu s priľahlými stavbami nám ukázalo, ako sa vedeli predkovia starať o seba aj svoju rodinu.
Naša cesta pokračoval do obce Vizsoly, kde bola v roku 1590 vytlačená prvá Bibilia v maďarskom jazyku. Kostol pochádza z 13. - 15. storočia zdobený freskami a postavený v gotickom štýle. Kazateľnica pochádza z roku 1972 a má barokový štýl. Prvá Biblia vytlačená práve tu mala váhu 6 kg a pozostávala z 2416 listov. Túto už práve spomínaný kazateľ Károly Gáspár so spoločníkmi preložili, ktoré jednotlivé diely Szenczi Molnár Albert pešo prenášal z Göncu do Vizsolyu na skompletizovanie a tlač. Túto Bálint Matkovits tipograf a tlačiar realizova. Naproti kostolu je pohostinstvo "U starého tlačiara" kde sme sa naobedovali a vypočuli si prednášku na tejto histórii.
Pri spiatočnej ceste sme sa zastavili v obci Hejce, kde je postavený pamätník našim vojakom, ktorý zahynuli pri havárii lietadla, vracajúc sa z misie z bývalej Juhoslávie.

Štedrovečerné služby Božie

Skoro zaplnený kostol na Štedrý večer poskytol veriacim oboch denominácii - reformovaným, ako aj evanjelikom bohatú duševnú útechu v kázni brata farára - administrátora Pavla Kačkoša. No najväčším prekvapením bolo vystúpenie reformovaných detí, ktorým program pripravila sestra Anna Kostrejova, presbyterka. Mimo to na návštevu do Humenného k rodine prišli aj detúrence z Liptova, ktoré zarecitovali aj zaspievali Vianočné koledy. Celým programom sprevádzala Anika. No a na záver vinšom nielenže potešila, ale aj rozosmiala všetkých zúčastnených na slávnostnej Bohoslužbe, organizátorka vystúpení, pani Anna.